050-7362987

riki@amarlaw.co.il

הלל יפה 11, חדרה

קומות 7-8-9

צרו עימנו קשר לייעוץ ראשוני

פירוק מרצון

כחלק משירות עבור לקוחותינו וכצעד מניעתי הרינו להביא לידיעתכם כי בימים אלו מתבצע ע"י רשות התאגידים מבצע אכיפה רחב היקף כנגד חברות שאינן פעילות שלא הגישו דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרה השנתית .

על כן הננו נערכים בהתאם לצורך הליכי פירוק מרצון ועד למחיקת החברה שאינה פעילה.

לתשומת לבכם תיקון לחוק החברות, שנכנס לתוקפו השנה, מאפשר לרשות התאגידים להכריז על חברה שלא מילאה את חובותיה כ- "חברה מפרת חוק".

לאחר הכרזה על חברה כ"חברה מפרת חוק" יוטלו שורה ארוכה של סנקציות כנגד החברה וכנגד בעלי מניותיה באופן אישי כגון הגבלה על רישום חברה חדשה, עיצומים כספיים הן על החברה והן על הדירקטורים בה.
אם הינכם בעלי שליטה בחברות שאינן פעילות צרו עמנו קשר בהקדם על מנת להקדים ולהימנע מסנקציות כנגד החברה וכנגד בעלי מניותיה ועל מנת לחסוך בהוצאות, אגרות וקנסות שלא לצורך.

למידע מפורט בנושא מצ"ב ההודעה כפי שפורסמה ע"י רשות התאגידים.

מאמרים נוספים

הסכמי ממון

משרדנו מטפל ביעילות ובמקצועיות בכל פנייה של בני זוג לעריכת הסכם ממון ביניהם. הסכם הממון נערך לפי תנאי חוק יחסי ממון ומטרתו היא לבוא במקום הסדר השיתוף הקבוע בסעיף 11 לחוק יחסי הממון.

גירושין

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו,

צוואות

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו.

מזונות אישה

מזונות הם עניין מענייני המעמד האישי – חל עליהם הדין האישי (הדתי) של הצדדים והדבר נאמר במפורש בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות).

Share on Facebook